नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँड बारेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्

#विषयगत_प्रश्नोत्तर
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थागर्न बनाइएको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँट निम्नानुसार हुने व्यवस्था गरेको छः
क. मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क (आन्तरिक उत्पादन) को बाडफाड
– सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी रकम दाखिला गर्ने,
– नेपाल सरकार ७० प्रतिशत, प्रदेश १५ प्रतिशत, स्थानीय तह १५ प्रतिशत,
– नेपाल सरकारको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला, प्रदेशको रकम प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय तहको रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा दाखिला,
– प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिने,
– बाँडफाँटबाट प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धि प्रदेश सञ्चित कोषमा र प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेगरी मासिक रूपमा उपलब्ध गराइने,
– बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान गरिने,
ख. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाडफाड
– सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी रकम दाखिला गर्ने,
– पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी नेपाल सरकार ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश २५ प्रतिशत, सम्बन्धित स्थानीय तह २५ प्रतिशत,
– उपरोक्त रकममध्ये नेपाल सरकारको रकम सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेशको रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय तहको रकम सम्बन्धि स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेगरी उपलब्ध गराइने
Susmita Paudel

An administrative professional in Nepal with having "we can" attitude. She love to share what she has learned.

Post a Comment

Previous Post Next Post