भौगोलिक र प्रशासनिक प्रदेशहरु

🔊भौगोलिक प्रदेशहरु

हिमाली प्रदेश
🔳जिल्ला👉20 वटा
🔳क्षेत्रफल👉20.94%
🔳जनसंख्या👉9.98%
🔳स्थानिय तह👉163
पहाडी प्रदेश
🔳जिल्ला👉36 वटा
🔳क्षेत्रफल👉62.06%
🔳जनसंख्या👉39.75%
🔳स्थानिय तह👉314 वटा
तराइ प्रदेश
🔳जिल्ला👉21 वटा
🔳क्षेत्रफल👉17%
🔳जनसंख्या👉50.27%
🔳स्थानिय तह👉276

🔊प्रादेशिक संरचना

प्रदेश न 1
🔳जिल्ल्ला👉14 वटा
🔳क्षेत्रफल👉17.60%
🔳जनसंख्या👉17.12%
🔳गरिबी👉19.62%
🔳प्रतिनिधि सभा निर्बाचन क्षेत्र👉28
🔳प्रदेश सभा निर्बाचन क्षेत्र👉56
🔳जम्मा स्थानिय तह संख्या👉137
प्रदेश न 2
🔳जिल्ला👉8 वटा
🔳क्षेत्रफल👉6.56%
🔳जनसंख्या👉20.40%
🔳गरिबी👉47.89%
🔳प्रतिनिधि सभा निर्बाचन क्षेत्र👉32
🔳प्रदेश सभा निरबाचन क्षेत्र👉64
🔳जम्मा स्थानिय तह संख्या👉136
प्रदेश न 3
🔳जिल्ला👉13 जिल्ला
🔳क्षेत्रफल👉13.79%
🔳जनसंख्या 👉20.87%
🔳गरिबी👉12.24%
🔳प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र👉33
🔳प्रदेश सभा निर्बाचन क्षेत्र👉66
🔳जम्मा स्थानिय तह संख्या👉119
प्रदेश न 4
🔳जिल्ला 👉11
🔳क्षेत्रफल👉17.13%
🔳जनसंख्या👉11.90%
🔳गरिबी👉14.19%
🔳प्रतिनिधि सभा निर्बाचन क्षेत्र👉18
🔳प्रदेश सभा निर्बाचन क्षेत्र👉36
🔳जम्मा स्थानिय तह संख्या 85
प्रदेश न 5
🔳जिल्ला👉12 वटा
🔳क्षेत्रफल👉11.95%
🔳जनसंख्या👉15.26%
🔳हाल गरिबी👉29.46
🔳प्रतिनिधि सभा निर्बाचन क्षेत्र👉26
🔳प्रदेश सभा निर्बाचन क्षेत्र👉52
🔳जम्मा स्थानिय तह संख्या 👉109
कर्णाली प्रदेश 
🔳जिल्ला सन्ख्या👉10
🔳क्षेत्रफल👉19.68%
🔳जनसंख्या👉4.82%
🔳गरिबी👉51.22%
🔳प्रतिनिधि सभा निर्बाचन क्षेत्र👉12
🔳प्रदेश सभा निर्बाचन क्षेत्र👉24
🔳स्थानिय तह संख्या 👉79
प्रदेश न 7
🔳जिल्ला👉9
🔳क्षेत्रफल👉13.28%
🔳जनसंख्या👉9.63%
🔳गरिबी👉33.56%
🔳प्रतिनिधि सभा निर्बाचन क्षेत्र👉16
🔳प्रदेश सभा निर्बाचन क्षेत्र👉32
🔳स्थानिय तह संख्या 👉88
Susmita Paudel

An administrative professional in Nepal with having "we can" attitude. She love to share what she has learned.

Post a Comment

Previous Post Next Post