नेपालका ताल र अवस्थित जिल्लाहरु

Daily Video Class For Loksewa, Bank and Corporation's Job Preparation
Topic: नेपालका तालहरू  र अवस्थित जिल्ला (नेपालको भूगोल)
लोकसेवा आयोग बैंक तथा संस्थानका परीक्षाहरुमा बारम्बार सोधिरहने प्रश्नहरु
IQ, GK र समसामयिक कुराहरु लिएर दैनिक रुपमा उपस्थित हुनेछौं 
कृपया हाम्रो च्यानल Subscribe, Like, Comment र Share गर्नुहोला
नयाँ डाटाहरु हाम्रो वेवसाइट www.gitab.com.np मा पढ्न सक्नुहुनेछ
त्यस्तै हाम्रो पेज LoksewaDiary लाइक गर्नुहोला

Susmita Paudel

An administrative professional in Nepal with having "we can" attitude. She love to share what she has learned.

Post a Comment

Previous Post Next Post