नेपालका ताल र अवस्थित जिल्लाहरु

Daily Video Class For Loksewa, Bank and Corporation's Job Preparation
Topic: नेपालका तालहरू  र अवस्थित जिल्ला (नेपालको भूगोल)
लोकसेवा आयोग बैंक तथा संस्थानका परीक्षाहरुमा बारम्बार सोधिरहने प्रश्नहरु
IQ, GK र समसामयिक कुराहरु लिएर दैनिक रुपमा उपस्थित हुनेछौं 
कृपया हाम्रो च्यानल Subscribe, Like, Comment र Share गर्नुहोला
नयाँ डाटाहरु हाम्रो वेवसाइट www.gitab.com.np मा पढ्न सक्नुहुनेछ
त्यस्तै हाम्रो पेज LoksewaDiary लाइक गर्नुहोला

Susmita Paudel

Namaste, I'm Susmita Paudel. I love to share what I have learned. I am writing on the Constitution, Management, Economics, Current Affairs, and More.

Post a Comment

Previous Post Next Post