Giving an Opinion


  • I reckon…. (मलाइ लाग्छ....)
  • I'd say…… (म भन्छु...)
  • Personally, I think… (व्यक्तिगत रुपमा मलाइ लाग्छ.....)
  • What I reckon is … (मलाइ यस्तो लाग्छ की...)
  • If you ask me…. (तपाइले मलाइ सोध्नुहुन्छ भने....)
  • The way I see it…. (मैले हेर्दा खेरि ...)
  • As far as I'm concerned…. (जहासम्म मेरो बिचार छ....)
  • If you don't mind me saying…. (नराम्रो मान्नुहुन्न भने मा भन्न चाहन्छु ....)
  • I'm utterly convinced that….. (म यो बिन्दुमा निश्चित छु ....)
  • In my humble opinion….. (मेरो रायमा ....)

Susmita Paudel

An administrative professional in Nepal with having "we can" attitude. She love to share what she has learned.

Post a Comment

Previous Post Next Post